Giải bài tập 2 trang 16 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Find :

Tìm :

a. + $\frac{1}{4}$ = $\frac{5}{8}$;

b. - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{10}$;

c. x $\frac{2}{7}$ = $\frac{6}{11}$;

d. : $\frac{3}{2}$ = $\frac{1}{4}$.

Bài làm:

a. + $\frac{1}{4}$ = $\frac{5}{8}$

= $\frac{5}{8}$ - $\frac{1}{4}$

= $\frac{5 - 2}{8}$ = $\frac{3}{8}$

b. - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{10}$

= $\frac{1}{10}$ + $\frac{3}{5}$

= $\frac{1 + 6}{10}$ = $\frac{7}{10}$

c. x $\frac{2}{7}$ = $\frac{6}{11}$

= $\frac{6}{11}$ : $\frac{2}{7}$

= $\frac{6}{11}$ x $\frac{7}{2}$ = $\frac{42}{22}$

d. : $\frac{3}{2}$ = $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{2}$

= $\frac{3}{8}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021