Giải bài tập 1 trang 10 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Tính:

a. + $\frac{5}{8}$

b. - $\frac{3}{8}$

c. + $\frac{5}{6}$

d. - $\frac{1}{6}$

Bài làm:

a. + $\frac{5}{8}$ = $\frac{48}{56}$ + $\frac{35}{56}$ = $\frac{83}{56}$

b. - $\frac{3}{8}$ = $\frac{24}{40}$ + $\frac{15}{40}$ = $\frac{9}{40}$

c. + $\frac{5}{6}$ = $\frac{3}{12}$ + $\frac{10}{12}$ = $\frac{13}{12}$

d. - $\frac{1}{6}$ = $\frac{8}{18}$ + $\frac{3}{18}$ = $\frac{5}{18}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021