Toán tiếng Anh 5 bài: Hình thang chương 3 | Trapezoid

  • 1 Đánh giá

Giải bài Hình thang chương 3 | Trapezoid. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following shapes is a trapezoid?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 92 - Toán tiếng Anh:

Which of these three shapes has:

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

  • Four sides and four angles
  • Bốn cạnh và bốn góc?
  • Two pairs of parallel sides?
  • Hai cặp cạnh đối diện song song?
  • One pair of parallel sides?
  • Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?
  • Four right angles?
  • Có bốn góc vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 92 - Toán tiếng Anh 5:

Draw two more sides on each figure to make a trapeziod:

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 92 - Toán tiếng Anh 5:

Which angle of trapezoid ABCD is a right angle?

Which lateral side is perpendicular to two bases?

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

A trapezoid where a lateral side is perpendicular to the base is called a right trapezoid?

(Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông).

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021