Toán tiếng Anh 5 bài: Thể tích của một hình chương 3 |Volume

  • 1 Đánh giá

Giải bài Thể tích của một hình chương 3 |Volume. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 115 - Toán tiếng Anh 5:

Between the two following solids:

Trong hai hình dưới đây:

How many cubes does rectangular prism A consist of?

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

How many cubes does rectangular prism B consist of?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Which prism has the bigger volume?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 115 - Toán tiếng Anh 5:

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

How many cubes does ractangular prism A consist of?

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

How many cubes does ractangular prism B consist of?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Compare the volumes of A and B.

So sánh thể tích của hình A và hình B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 115 - Toán tiếng Anh 5:

There are 6 cubes with side length of 1cm. Arrange these 6 cubes into a rectangulat prism. How many ways are there to arrange them?

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem