Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập khái niệm về phân số chương 1 |Review concept of fractions

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập khái niệm về phân số chương 1 |Review concept of fractions . Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

a. Read out these fractions:

Đọc các phân số:

; $\frac{25}{100}$ ; $\frac{91}{38}$ ; $\frac{60}{17}$ ; $\frac{85}{1000}$

b. Identify the numberator and denominator of each fraction above.

Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

Write the quotients of these divisions as fractions:

Viết các thương sau dưới dạng phân số:

3 : 5 ; 75 : 100 ; 9 : 17.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

Write these natural numbers as frations whose denominators are 1:

Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

Write the correct numbers in the boxes:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a. 1 =

b. 0 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem