Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 55 chương 2| Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 55 chương 2| Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a) 605,26 + 217,3;

b) 800,56 - 284,48;

c) 16,39 + 5,25 - 10,3.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find :

Tìm :

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

=> Xem hướng dẫn giải

3. Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55; b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

=> Xem hướng dẫn giải

4. A man traveled 36km in 3 hours by bicycle. After the first hour, he traveled 13.25km. For the second hour, he traveled 1.5km less than he did for the first hour. How many kilometers did he travel for the third hour?

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

5. The sum of 3 numbers is 8. The sum of the first and the second number is 4.7. The sum of the second and the third number is 5.5. Find those three numbers.

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem