Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 64 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 64 chương 2|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7

b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7

d) 46,827 : 9

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

=> Xem hướng dẫn giải

4. There are 8 packages of rice which weigh 243.2kg. How many kilograms do 12 packages of the same rice weigh?

Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem