Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 167 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 167 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A football field shown on a map with 1:1000 scale is rectangle with a length of 11cm and the width of 9cm.

Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) What is the perimeter in meters?

Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét ?

b) What is the area in square meters?

Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A square year has a perimeter of 48m. Find the area of that yard.

Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A rectangular field has a length of 100m and the width is the length. Uncle Nam plants rice on that field, each 100m2 produces 55kg of rice. How many kilograms of rice can Uncle Nam harvest from the field?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A trapezoid has a long base of 12cm and a short base of 8cm. Its area is equal to the area of a square with side length of 10cm. Find the height of the trapezoid.

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021