Giải bài tập 2 trang 167 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A square year has a perimeter of 48m. Find the area of that yard.

Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Bài làm:

We have: The perimeter of a square = side x 4 so the side = the perimeter : 4

Ta có: Chu vi hình vuông = cạnh x 4 nên cạnh = Chu vi : 4

The side of the square is:

Cạnh sân gạch hình vuông có độ dài là:

48 : 4 = 12 (m)

According the way to find area of the square:

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông:

S = a x a (a is the length of side)

S = a x a (a là độ dài cạnh)

The area of the yard is:

Diện tích sân gạch hình vuông là:

12 x 12 = 144 ( m2)

Result: 144 m2

Đáp số: 144 m2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021