Giải bài tập 1 trang 76 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate (follow the example):

Tính (theo mẫu):

a) 27,5% + 38%;

b) 30% - 16%;

c) 14,2% x 4;

d) 216% : 8%.

Bài làm:

a) 27,5% + 38%;

=> 27,5% + 38% = 65,5%

b) 30% - 16%;

=> 30% - 16% = 14%

c) 14,2% x 4;

=> 14,2% x 4 = 56,8%

d) 216% : 8%.

=> 216% : 8 = 27%

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021