Giải bài tập 3 trang 165 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 165 - toán tiếng Anh 5

A district has 320ha of area used to plant coffee trees and 480ha of area used to plant rubber trees.

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) What is the percentage of the area used to plant rubber trees compared to the area used to plant coffee trees?

Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b) What is the percentage of the area used to plant coffee trees compared to the area used to plant rubbers trees?

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Bài làm:

a) The percentage of the area used to plant rubber trees and the area used to plant coffee trees:

Tỉ số diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = = 150%

b) The percentage of the area used to plant coffee trees and the area used to plant rubber trees:

Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666

We have: 0,6666 = = 66,66%

Ta có: 0,6666 = = 66,66%

Result: a) 150% ;

b) 66,66%.

Đáp số: a) 150% ;

b) 66,66%.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021