Giải bài tập 1 trang 153 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Write following measurements in decimal form:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) In kilometers:

Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ; 2km 79m ; 700m.

b) In meters:

Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ; 5m 9cm ; 5m 75mm.

Bài làm:

a) Because 1km = 1000m so:

Do 1km = 1000m nên:

4km 382m =4km + 0,382km = 4,382km ;

2km 79m = 2km + 0,079km = 2,079km;

700m = 0km + 0,700km = 0,700km.

b) Because 1m = 10dm so

Do 1m = 10dm nên

7m 4dm = 7m + 0,4dm = 7,4m ;

Because 1m = 100 cm so:

Do 1m = 100cm nên:

5m 9cm = 5m + 0,09m = 5,09 m ;

Because 1m = 1000mm so:

Do 1m = 1000mm nên:

5m 75mm = 5m + 0,075m = 5,075m.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021