Giải bài tập 2 trang 179 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 179 - toán tiếng Anh 5

A rectangular aquarium has dimensions as shown in the figure. How many liters of water are needed to fill half of that tank?

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

Giải bài tập 2 trang 179 sách toán tiếng anh 5

A. 48l B. 70l

C. 96l D. 140l

Bài làm:

The volume of the tank is:

Thể tích của bể cá là:

60 x 40 x 40 = 2400 x 40 = 96000 (cm3)

The volume of water to fill is:

Thể tích nước cần đổ là:

96000 : 2 = 48000 (cm3)

48000cm3 = 48 liters

48000cm3 = 48 lít

The correct answer is A

Vậy khoanh tròn vào chữ cái A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021