Giải bài tập 2 trang 112 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following shapes of cardboard can be used to build a cube?

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

Bài làm:

Figure 1: When it's built, there are not 2 bases.

Hình 1: Khi gấp lại ta không gấp được hình không có 2 đáy.

Figure 2: When it's built, there is only one base.

Hình 2: Khi gấp lại ta chỉ gấp được hình lập phương có đáy trên mà không có đáy dưới.

Firgure 3: We have a cube.

Hình 3: Ta gấp được hình lập phương hoàn chỉnh.

Firgure 4: We have a cube.

Hình 4: Ta gấp được hình lập phương hoàn chỉnh.

Vậy mảnh bìa hình 3 và hình 4 ta gấp được hình lập phương.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021