Giải bài tập 2 trang 132 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 - Toán tiếng Anh 5:

It took Lam 35 minutes to walk from home to the bus station and another 2 hours and 20 minutes to go to the History museum by bus. How long did it take Lam in total to go from home to the museum?

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

In total, the time from home to the museum of Lam is:
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là:

35 minutes + 2 hours 20 minutes = 2 hours 55 minutes

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Result: 2 hours 55 minutes.
Đáp số: 2 giờ 55 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021