Giải bài tập 4 trang 138 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 138 - Toán tiếng Anh 5:

Lan checks a train schedule from Hanoi station to some other places and it was as follows:

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Find the time it takes to travel from Ha Noi to each of the following stations: Hai Phong station, Quan Trieu stration, Dong Dang station and Lao Cai station.

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

Bài làm:

a) The time from Hanoi to Quan Trieu is:
Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:

17 h 25 min - 14 h 20 min = 3 h 5 min

17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút.

b) The time from Ha Noi to Dong Dang is:
Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:

11 h 30 m - 5 h 45 min = 10 h 90 min - 5 h 45 min = 5 h 45 min (because 30 can not subtract to 45)

11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 10 giờ 90 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút. (do 30 không trừ được cho 45)

c) The time from Ha Noi to Hai Phong is:
Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 h 10 min - 6 h 5 min = 2 h 5 min
8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút.

d) The time from Ha Noi to Lao Cai is:
Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:

(24 h - 22 h) + 6 h = 8 h

(24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ.

Result: a) 3 h 5 min

b) 5 h 45 min;

c) 2 h 5 min;

d) 8 h.

Đáp số: a) 3 giờ 5 phút;

b) 5 giờ 45 phút;

c) 2 giờ 5 phút;

d) 8 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021