Giải bài tập 1 trang 15 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Write the following fractions as decimal fractions:

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

; $\frac{11}{25}$; $\frac{75}{300}$; $\frac{23}{500}$

Bài làm:

= $\frac{14 : 7}{70 : 7}$ = $\frac{2}{10}$

= $\frac{11 x 4}{25 x 4}$ = $\frac{44}{100}$

= $\frac{75 : 3}{300 : 3}$ = $\frac{25}{100}$

= $\frac{23 x 2}{500 x 2}$ = $\frac{46}{1000}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021