Giải bài tập 3 trang 4 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 4 - sgk toán tiếng anh 5

Write these natural numbers as frations whose denominators are 1:

Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Bài làm:

  • 32 =
  • 105 =
  • 1000 =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021