Giải bài tập 4 trang 52 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A weaver waved 28.4m of cloth on the first day. On the second day, he weaved 2.2m more than he did on the first day. On the third day, he weaved 1,5m more than he did on the second day. How many meters of cloth did he weave in total?

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài làm:

On the second day, a weaver weaved:

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

On the third day, a weaver weaved:

30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

In total, he weaved:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Result: 91,1 m

Ngày thứ hai, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 2,2 = 30,6 ( mét vải)

Ngày thứ ba, người thợ dệt được số mét vải là:

30,6 + 1,5 = 32,1 ( mét vải)

Cả ba ngày, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 ( mét vải)

Đáp số: 91,1 mét vải

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021