Giải bài tập 2 trang 149 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

There are 20 marbles, 3 of them are brown, 4 of them are green, 5 of them are red and 8 of them are yellow. So of the marble are:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, số viên bi có màu:

A. Brown B. Red C.Green D.Yellow

A. Nâu B. Đỏ C.Xanh D.Vàng

Bài làm:

In 20 marbles:

Trong 20 viên bi:

 • There are 3 brown marbles so the fraction is:
  Có 3 viên bi nâu nên phân số chỉ số viên bi nâu là:
 • There are 4 green marbles so the fraction is: = \(\frac{4 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{1}{5}\)
  Có 4 viên bi xanh nên phân số chỉ số viên bi xanh là: = \(\frac{4 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{1}{5}\)
 • There are 5 red marbles so the fraction is: = \(\frac{5 : 5}{20 : 5}\) = \(\frac{1}{4}\)
  Có 5 viên bi đỏ nên phân số chỉ số viên bi đỏ là: = \(\frac{5 : 5}{20 : 5}\) = \(\frac{1}{4}\)
 • There are 8 yellow marbles so the fraction is: = \(\frac{8 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{2}{5}\)
  Có 8 viên bi vàng nên phân số chỉ số viên bi vàng là: = \(\frac{8 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{2}{5}\)

So of the marbles is red => the correct anwser is B

Vậy số viên bi có màu đỏ nên khoanh tròn vào chữ cái B

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021