Giải bài tập 3 trang 56 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. A car travels 42.6km every hour. How many kilometers does it travels in 4 hours?

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

In 4 hours, the car traveled:

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Result: 170,4 km

4 giờ ô tô chạy được số km là:

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số: 170,4 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021