Giải bài tập 3 trang 149 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 149 - toán tiếng Anh 5

Make the following fractions have a common denominator:

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b) và \(\frac{11}{36}\)

c) , \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

Bài làm:

a)

= \(\frac{3.5}{4.5}\) = \(\frac{15}{20}\)

= \(\frac{2.4}{5.4}\) = \(\frac{8}{20}\)

b)

= \(\frac{5.3}{12.3}\) = \(\frac{15}{36}\)

c)

= \(\frac{2.4.5}{3.4.5}\) = \(\frac{40}{60}\);

= \(\frac{2.3.5}{4.3.5}\) = \(\frac{45}{60}\);

= \(\frac{4.3.4}{5.3.4}\) = \(\frac{48}{60}\);

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021