Giải bài tập 1 trang 68 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

Bài làm:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87;

= 8,76 - 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4;

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8.

= 35,04 : 8

= 4,38

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021