Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 124 chương 3 |Cumulative practice

 • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 124 chương 3 |Cumulativr practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 124 - Toán tiếng Anh 5:

Dzung calculated 15% of 120 as follows:

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

 • 10% of 129 is 12
  10% của 120 là 12
 • 5% of 120 is 6
  5% của 120 là 6

So: 15% of 120 is 18

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Fill in the blanks with the correct numbers to calculate 17,5% of 240 according to Dzung's method:
Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

 • ....% of 240 là...
  ....% của 240 là...
 • ....% of 240 là...
  ...% của 240 là...
 • ....% of 240 là...
  ...% của 240 là...

So 17,5% of 240 is...

Vậy 17,5% của 240 là...

b) Calculate 35% of 520 and explain the method.
Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 125 - Toán tiếng Anh 5:

Hanh put together cubes with the side length of 1cm. Answer:

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 124

a) How many cubes does the block in the figure consist of?

Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b) If we want to paint the outer surface of that block, how many square centimeters of area do we need to paint?

Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 124 - Toán tiếng Anh 5:

The radio of the volumes of the two following cubes is 2 : 3 (as shown in the figure)

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 124

a) What percentage of the volume of the langer cube is equal to that of the smaller cube?

Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Find the volume of the larger cube.

Tính thể tích của hình lập phương lớn.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021