Giải bài tập 3 trang 153 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,064kg = ...g;

d) 0,08 tons = ...kg.

d) 0,08 tấn = ...kg.

Bài làm:

a) Because 1m = 100cm so 0,5m = 0,5 x 100cm = 50cm ;

Do 1m = 100cm nên: 0,5m = 0,5 x 100cm = 50cm ;

b) Because 1km = 1000m so: 0,075km = 0,075 x 1000m = 75m;

Do 1km = 1000m nên: 0,075km = 0,075 x 1000m = 75m;

c) Because 1km = 1000g so: 0,064kg = 0,064 x 1000g = 64g;

Do 1km = 1000g nên: 0,064kg = 0,064 x 1000g = 64g;

d) Because 1 ton = 1000kg so : 0,08 tons = 0,8 x 1000kg = 80kg.

Do 1 tấn = 1000kg nên : 0,08 tấn = 0,8 x 1000kg = 80kg.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021