Giải bài tập 4 trang 177 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 177 - toán tiếng Anh 5

A boat travels at 7.2 km/h in calm water, the speed of the water is 1.6km/h.

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) If the boat travels downstream, how many kilometers does the boat cover for 3.5 hours?

Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) If the boat travels upstream, how long does it take the boat to cover the same distance as when it travels downstream for 3.5 hours?

Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

Bài làm:

a) When going downstream: v = vboat in calm water + vwater

Khi đi xuôi dòng: v = vthuyền khi nước lặng + vdòng nước

the speed 7,2km/h in calm water, the speed of water is 1,6km/h

vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc dòng nước là 1,6km/giờ.

The speed of boat when going downstream is:

Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

s = v x t with v = 8,8 km/h in 3,5 hours.

s = v x t với v = 8,8 km/giờ trong thời gian là 3,5 giờ.

The distance that the boat travelled in 3.5 hours is:

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) When going upstream: v = vboat in calm water - vwater

Khi đi ngược dòng: v = vthuyền khi nước lặng - vdòng nước

he speed 7,2km/h in calm water, the speed of water is 1,6km/h

vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc dòng nước là 1,6km/giờ.

the speed of boat when going upstream is:

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

t = s :v.

The time that the boat go upstream is:

Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (hour) = 5 hours 30 minutes.

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Result: a) 30,8km ;

b) 5 hours 30 minutes.

Đáp số: a) 30,8km ;

b) 5 giờ 30 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021