Giải bài tập 2 trang 86 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 - Toán tiếng Anh:

Find the base and the corresponding height in each of the following triangles:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây

Giải bài hình tam giác

Bài làm:

The triangle ABC: the base AB, the corresponding height CH

Tam giác ACB có: Đáy AB, đường cao CH

The triangle DGE: the base EG, the corresponding height DK

Tam giác DGE có: Đáy EG, đường cao DK

The triangle PQM: the base PQ, the corresponding height MN

Tam giác PQM có: Đáy PQ, đường cao MN

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021