Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 68 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 68 chương 2|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate and complete the results:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4.

=> Xem hướng dẫn giải

3. A rectangular garden is 24m long the width is the lenght. Find the prerimiter and the area of the garden.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

=> Xem hướng dẫn giải

4. A motorbike travels 93km in 3 hours. A car travels 103km in 2 hours. How many more kilometers per hour does the car travel compared to the motorbike?

Trong 3 giờ máy xe chạy được 93km. Trong hai giờ ô tô chạy được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem