Giải bài tập 3 trang 68 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Find :

Tím :

a) x 8,6 = 387

b) 9,5 x = 399

Bài làm:

a) x 8,6 = 387

= 387 : 8,6

= 45

b) 9,5 x = 399

= 399 : 9,5

= 42

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021