Giải bài tập 2 trang 158 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 158 - toán tiếng Anh 5

Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) ( + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) ;

+ (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25 ;

Bài làm:

a)

(689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b) ( và \(\frac{5}{7}\) have a common deniminator:

( và \(\frac{5}{7}\) có cùng mẫu số:

( + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) = ( + \(\frac{5}{7}\) ) + \(\frac{4}{9}\) = \(\frac{7}{7}\) + \(\frac{4}{9}\) = 1 + \(\frac{4}{9}\) = \(1\frac{4}{9}\).

và \(\frac{5}{11}\) have a common deniminator:

và \(\frac{5}{11}\) có cùng mẫu số

+ (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) = ( + \(\frac{5}{11}\)) + \(\frac{7}{15}\) = \(\frac{22}{11}\) + \(\frac{7}{15}\) = 2 +\(\frac{7}{15}\) = \(2\frac{7}{15}\).

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021