Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 61 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 61 chương 2|Practiceang. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 - 3,4.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

=> Xem hướng dẫn giải

3. It costs 38 500 VND to buy 5kg of sugar. How much less does it cost to buy 3.5kg of the same kind of sugar?

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

4.

a. Calculate and compare the results of (a + b) x c with a x c + b x c:

Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

b. Calculate in the simpest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3; 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem