Toán tiếng Anh 5 bài: Thời gian chương 4 | Time

  • 1 Đánh giá

Giải bài Thời gian chương 4 | Time. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 143 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 143 - toán tiếng Anh 5:

a) To travel a distance of 23.1km, a person cycles at a speed of 13,2 km/h. Find the time it takes him to travel.

Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) To travel a distance of 2.5km, a person runs at a speed of 10 km/h. Find the time to takes him to run.

Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 143 - toán tiếng Anh 5:

An airplane flies at 860 km/h to travel a distance of 2150 km. If it departs at 8:45 am, what time does it arrive at the destination?

Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem