Giải bài tập 3 trang 180 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 180 - toán tiếng Anh 5

At the same time, Vu rode a horse at 11km/h, Lenh walked at 5 km/h in the same direction with Vu. At the beginning, Lenh was 8km away from Vu (look at the figure). How many minutes did it take Vu to catch up with Lenh?

Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

Bài làm:

Every hour, Vu is nearer Len:

Mỗi giờ Vừ gần thêm Lềnh số ki-lô-mét là:

11 - 5 = 6 (km);

Lenh left earlier than Vu 8km so the time that Vu catchs up with Lenh is:

Lềnh đi trước Vừ 8km nên thời gian mà Vừ đuổi kịp Lềnh là:

8 : 6 = (hour) or

8 : 6 = (giờ) hay

giờ = 80 minutes

giờ = 80 phút

The correct answer is B

Vậy ta khoanh vào chữ cái B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021