Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) chương 5 | Review measuring lengths and weights (cont)

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng chương 5 | Review measuring lengths and weights. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Write following measurements in decimal form:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) In kilometers:

Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ; 2km 79m ; 700m.

b) In meters:

Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ; 5m 9cm ; 5m 75mm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 153 - toán tiếng Anh:

Write following measurements in decimal form:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) In kilograms:

Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g; 1kg 65g.

b) In tons:
Có đơn vị đo là tấn:

8 tons 760 kg 2 tons 77 kg

8 tấn 760kg ; 2 tấn 77 kg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,064kg = ...g;

d) 0,08 tons = ...kg.

d) 0,08 tấn = ...kg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = ...km ;

b) 53cm =...m ;

c) 5360kg = ...tons ;

c) 5360kg = ...tấn ;

d) 657g = ...kg ;

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021