Giải bài tập 1 trang 176 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 176 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính

a) ;

b) ;

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 ;

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

Bài làm:

a)

b)

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,75 + 2,43) x 4,1

= 6 x 4,1

= 24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8 = 6 x 8,4 - 6, 8

= 50,4 - 6,8

= 43,6

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021