Giải bài tập 1 trang 21 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. 10 people complete a task in 7 days. How many people are needed to complete the same task in 5 days? (Everyone has the same productivity.)

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Bài làm:

People are needed to complete the same task in a day:

10 x 7 = 70 (people)

People are needed to complete the same task in 5 days:

70 : 5 = 14 (people)

Result: 14 people

Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần sô người là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021