Giải bài tập 1 trang 56 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7; b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8; d) 6,8 x 15

Bài làm:

a) 2,5 x 7;

b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8;

d) 6,8 x 15

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021