Giải bài tập 4 trang 147 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 147 - toán tiếng Anh 5

Order the following numbers:

Viết các số sau theo thứ tự:

a) From the least to the greatest:

Từ bé đến lớn:

4856; 3999; 5486; 5468.

b) From the greatest to the least:

Từ lớn đến bé:

2763; 2736; 3726; 3762.

Bài làm:

a) 3999 < 4856 < 5468 < 5486.

b) 3762 > 3726 > 2763 > 2736.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021