Giải bài tập 1 trang 169 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 169 - toán tiếng Anh 5

A rectangular garden has a perimeter of 160m and a width of 30m. They plant vegetables in that garden, each 10m2 produces 15kg of vegetables. How many kilograms of vegetables can they hervest from this garden?

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Bài làm:

A garden is a rectangular so Pgarden = (the widht + the length) x 2

Mảnh vườn hình chữ nhật nên Pvườn = (chiều rộng + chiều dài) x 2

The length = (Pgarden : 2) – the width = A half of perimeter – the width

Nên chiều dài = (Pvườn : 2) – chiều rộng = Nửa chu vi – chiều rộng.

A half of perimeter of the garden is:

Nửa chu vi mảnh vườn là:

160 : 2 = 80 (m)

The length is:

Chiều dài mảnh vườn là:

80 - 30 = 50 (m)

Sgarden = the length x the width

Svườn = chiều dài x chiều rộng

The area of the rectangular garden is:

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

50 x 30 = 1500 (m2)

The area of the garden is greater than 10m2:

Diện tích mảnh vườn gấp 10m2 số lần là:

1500 : 10 = 150 (time).

1500 : 10 = 150 (lần).

Kilograms of vegetables they can harvest is:

Số ki-lô-gam rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó là:

15 x 150 = 2250 (kg).

Result: 2250kg vegetables.

Đáp số: 2250kg rau.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021