Giải bài tập 1 trang 159 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 159 - toán tiếng Anh 5

Calculate and check (follow the example):

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537

b) ; \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\); \(1 - {3 \over 7}\)

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

Bài làm:

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537


check
Giải bài tập 1 trang 159 sách toán tiếng anh 5

b) Thử lại \({6 \over {15}} + {2 \over {15}} = {8 \over {15}}\)

Check

Thử lại

Thử lại \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

Check
Giải bài tập 1 trang 159 sách toán tiếng anh 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021