Giải bài tập 2 trang 61 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Bài làm:

a) 78,29 x 10 = 782,9

78,29 x 0,1= 7,829

b) 265,307 x 100 = 26530,7

265,307 x 0,01= 2,65307

c) 0,68 x 10 = 6,8

0,68 x 0,1 = 0,068

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021