Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 119 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 119 chương 3 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 119 - Toán tiếng Anh 5:

a) Read out the following measurements:

Đọc các số đo:

5m3; 2010cm3; 2005dm3;

10,125m3; 0,109dm3; 0,015dm3;

m3; dm3

b) Write the following volume measurements:

Viết các số đo thể tích:

One thousand nine hundred and fifty-two cubic centimeters;

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối;

Two thousand fifteen cubic meters;

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối;

Three-eights cubic decimeters;

Ba phần tám đề-xi-mét khối;

Zero and nine hundred nineteen thousandths cubic meters.

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 119 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 is:

0,25m3 là:

a) Zero and twenty-five hundredths cubic meters.

Không phấy hai mươi lăm mét khối.

b) Zero and two hundred fifty thousandths cubic meters.

Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Twent-five percent cubic meters.

Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Zero and nine hundred nineteen thousands cubic meters.
Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 119 - Toán tiếng Anh 5:

Compare the following measurements:

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) m3và 12,345m3.

c) m3 và 8 372 361dm3.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021