Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 168 chương 5 | Review measuring areas and volumes

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 168 chương 5 | Review measuring areas and volumes. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 168 - toán tiếng Anh 5

A rectangular classroom has a length of 6m, a width of 4,5m and the heigth of 4m. They want to paint the celling and the four walls of the room. Knowing that the area of the doors in total in 8,5m2, find the area that they need to paint.

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 168 - toán tiếng Anh 5

An make a cube with side length of 10cm by cardboard.

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Find the volume of that cube.

Tính thể tích cái hộp đó.

b) In order to cover the outer surface if the cube by colour paper, how many square centimeters of colour paper does An need?

Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 168 - toán tiếng Anh 5

A rectangular tank has inner dimensions of 2m (length) x 1,5m (width) x 1m (height). They run a hose to fill the empty tank at rate of 0,5m3 per hour. How many hours does it take for the tank to be fulfilled?

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021