Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 139 chương 4 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 139 chương 4 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

An ostrich can run 5250m in 5 minutes. Find its speed.

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 140 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate (follow the example):

Viết vào ô trống (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 140 - toán tiếng Anh 5

A distance AB is 25km. To travel from A to B, a person first walked 5km thrn drove fot another half an hour to B. Find the speed of the car he drove.

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 140 - toán tiếng Anh 5

A canoe covered a distance of 30 km from 6:30 am to 7:45 am. Find the speed of this canoe.

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021