Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung (2) trang 144 chương 4 | Cumulative practice.

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 144 chương 4 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 144 - toán tiếng Anh 5

a) The distance AB is 180km. A car travels from A to B at a speed of 54 km/h. At the same time, a motorbike travels from B to A at a speed of 36 km/h. After how many hours from the starting time will the car cross the motorbike?

Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?

b) The distance AB is 276km. Two cars start travelling at the same time, one from A to B at a speed of 50 km/h. After how many hours from the starting time will they cross each other?

Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: trang 144 - toán tiếng Anh 5

a) The distance AB is 180km. A car travels from A to B at a speed of 54 km/h. At the same time, a motorbike travels from B to A at a speed of 36 km/h. After how many hours from the starting time will the car cross the motorbike?

Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?

b) The distance AB is 276km. Two cars start travelling at the same time, one from A to B at a speed of 50 km/h. After how many hours from the starting time will they cross each other?

Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 145 - toán tiếng Anh 5

A canoe travelled from A to B at a speed of 12 km/h. It left at 7:30 am and arrived at B at 11:15 am. Find the distance AB.

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 145 - toán tiếng Anh 5

A horse covers a distance of 15km in 20 minutes. Find the speed of the horse in m/min.

Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 145 - toán tiếng Anh

The distance between 2 cities A and B is 135km. A motorbike travels from A to B at a speed of 42 km/h. After travelling 2 hours and 30 minutes, how many kilometers will the motorbike be away from B?

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021