Giải bài tập 1 trang 25 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Youth Union of Hoa Binh School collected 1 ton and 300kg of waste peper. Youth Union of Hoang Dieu School collected 2 tons and 700kg of waste peper. Knowing that 2 tons of waste peper can be used to produce 50 000 notebooks, how many notebooks can be made from the total waste peper collected by the two schools?

Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Bài làm:

Hoa Binh School and Hoang Dieu School collected:

1300 + 2700= 4000 kg = 4 tons

1 ton of waste paper can be used to produce:

50000 : 2 = 25000 (notebook)

So, 4 tons of waste paper can be used to produce:

25000 x 4 = 100000 (notebook)

Result: 100000 notebooks

Cả hai trường đã gom được:

1300 + 2700= 4000 kg = 4 tấn

Một tấn giấy loại sản xuất được số cuốn vở là:

50000 : 2 = 25000 (cuốn)

Vậy 4 tấn giấy sản xuất được số cuốn vở là:

25000 x 4 = 100000 (cuốn)

Đáp số: 100000 cuốn

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021