Toán tiếng Anh 5 bài: Diện tích hình thang chương 3 | Area of a trapezoid

  • 1 Đánh giá

Giải bài Diện tích hình thang chương 3 | Area of a trapezoid. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 93 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a trapezoid, knowing:

Tính diện tích hình thang biết :

a) The two bases are 12cm and 8cm; the height is 5cm.

Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) The two bases are 9.4m and 6.6m, the height is 10.5m.

Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of each of the following trapezoid:

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

A trapezoid field has two bases measured 110m and 90.2m respectively. The height is equal to the average of the two bases. Find the area of that field.

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem