Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 80 chương 2| Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 80 chương 2| Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 80 - Toán tiếng Anh 5:

Write the following mixed numbers as decimal:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

, $3\frac{4}{5}$, $2\frac{3}{4}$, $1\frac{12}{25}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 - Toán tiếng Anh 5:

Find :

Tìm :

a) x 100 = 1,643 + 7,357

b) 0,16 : = 2 – 0,4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 80 - Toán tiếng Anh 5:

A pump drew all the water off a lake in three days. For the first day, it drew 35% of the water and 40% for the second day. What is the percentage of the water drawn for the third day?

Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 80 - Toán tiếng Anh

Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805m2 = ..ha

The correct number to fill in the blanks is:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem