Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về đo diện tích chương 5 | Review measuring areas

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về đo diện tích chương 5 | Review measuring areas. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 154 - toán tiếng Anh 5

a) Fill in the blanks with the correct numbers:

b) Based on the table of metric area measures:

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

  • How many times greater is one unit compared to the next smaller one?
    Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
  • What fraction of one unit is the next smaller one?
    Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 154 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm2= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 154 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm2= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 154 - toán tiếng Anh 5

Write the following measurements in hectares:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ; 846 000m2 ; 5000m2

b) 6km2; 9,2km2 ; 0,3km2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem