Toán tiếng Anh 5 bài: Phép nhân chương 5 | Multiplication

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phép nhân chương 5 | Multiplication. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 161 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 4802 x 324 ;

6120 x 205 ;

b) x 2 ;

x

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 163 - toán tiếng Anh 5

Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate in the simplest way

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate in the simplest way

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh

A car and a motorbike departed at the same time and moved toward reverse directions. The car departed from A at speed of 48,5 km/h, the motorbike departed from B at a speed of 33.5 km/h. They met at C after 1 hour and 30 minutes. How far is the distance AB?

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem